yyyyyyyyyyyyyyy

 • Organisation

  sdtdrytedrt

 • Process

  edtyer5tyerty

 • Tip

  etrye5yer

 • Field size

  eye5yey

 • Cone margins

  ertye5yeyeryerty

Training Set:

Break


Duration:

03 min

Author: Bader Aldossary


Similar exercises - Training set:

Break

Precision Passing IV
Juggling - alternating left right
Goalkeeper - footwork X


Loading...