yyyyyyyyyyyyyyy

 • Organisation

  sdtdrytedrt

 • Process

  edtyer5tyerty

 • Tip

  etrye5yer

 • Field size

  eye5yey

 • Cone margins

  ertye5yeyeryerty

Author: Bader Aldossary


Similar exercises - Training set:

Break

Precision Passing II
agility , explosive power
Ronaldo Trick II


Loading...